Back to the top

Overzicht van workshops

U kunt kiezen uit elf inhoudelijke workshops, de twaalfde is een praamvaart door de Leeuwarden grachten.

‘Versterk het duurzaam toerisme’ is de kreet die je altijd hoort als het gaat om de marketing van het Waddengebied. Maar wat is duurzaam toerisme eigenlijk en wat betekent duurzaam toerisme in het Waddengebied nu in de praktijk? Wie moet wat doen om duurzaam toerisme in de regio in de markt te zetten?
Moderator prof. dr. Jouke van Dijk, directeur en portefeuillehouder Economie Waddenacademie. Met medewerking van dr. Stefan Hartman, directeur EFTI (European FutureTourismInstitute), ir. Gert Nieuwboer (directeur SNP Natuurreizen en lid RvT Waddenacademie) en dr. Frans Sijtsma (onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen)

Onder invloed van de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering zullen grote delen van de kust de komende tijd verzilten. De verwachting is dat landbouwgronden in het waddenkustgebied zouter worden en in mindere mate bruikbaar zijn voor hun huidige functie. Hoe gaan we hier mee om? Is dit een doemscenario of zijn er wellicht kansen om met zilte teelten een nieuw verdienmodel voor het waddengebied te ontwikkelen?
Moderator prof. dr. ir. Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water Waddenacademie.
Met medewerking van Flang Cupido (Zilte smaak van Terschelling), dr. Arjen de Vos (onderzoeker Saltfarm Texel) en dr. Mindert de Vries (projectleider Salt Campus Van Hall Larenstein).

Goed beheer van de Waddenzee vraagt om keuzes die recht doen aan de natuur maar ook aan de bewoners van het gebied. Met een monitoringsysteem kunnen de lokale ontwikkelingen worden gevolgd, de effectiviteit van investeringen in kaart worden gebracht en beheermaatregelen worden bijgesteld. In opdracht van de Waddenacademie is een nieuwe versie van de Waddenbarometer gemaakt, waarvan de resultaten tijdens de interactieve sessie worden meegenomen. Deelnemers kunnen met behulp van stemkaartjes aangeven over welke onderwerpen (van arbeidsplaatsen tot zeehonden) ze tijdens de sessie geïnformeerd willen worden. Inclusief een korte quiz over onderwerpen die tijdens de workshop niet aan bod zijn gekomen.
Moderator prof.dr. ir. Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie Waddenacademie. Met medewerking van drs. John Dagevos (directeur Telos).

In opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in het afgelopen jaar vier vooraanstaande wetenschappers een gezamenlijke, geïntegreerde paper geschreven waarin voor de eerste keer zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in het Waddengebied met elkaar in verband worden gebracht. De paper wordt dit voorjaar naar buiten gebracht en de belangrijkste resultaten zullen tijdens deze sessie voor de eerste keer publiekelijk worden gepresenteerd.
Moderator dr. Hessel Speelman. Met medewerking van prof.dr. Bert Vermeersen (TUD/NIOZ), prof.dr. Peter Fokker (TNO), dr. Ad van der Spek (Deltares).

Een interactieve workshop met verhalen over wat er gebeurt onder de waterspiegel in de Waddenzee. Welke vissen komen er voor? Hoe bewegen ze zich (vismigratie)? En wat kunnen we doen om de soortenrijkdom en visstand weer te vergroten? Daarnaast is er ook aandacht voor de visserij op het Wad. Wat onderneemt de sector om te verduurzamen en welke vorderingen worden daarbij geboekt. De workshop sluit af met een proeverij en een quiz.
M.m.v. Wilco de Bruijne van adviesbureau OAK en waddenvisser Barbara Rodenburg-Geertsema, samen met haar man lid van het visserscollectief Goede Vissers, dat vist met zo weinig mogelijk schade aan bodem, zeemilieu, vogels en zeezoogdieren.
Moderator: Geert Boesjes, programmaregisseur duurzame visserij Waddenfonds. Met medewerking van Wilco de Bruijne (consultant water & natuur en aquatisch ecoloog).

Delfzijl is jarenlang geplaagd door achterstanden op allerlei gebied, zowel sociaal als economisch. De plannen die nu in uitvoering zijn, lijken daar een einde aan te maken. Delfzijl zoekt daarbij een duidelijke verbinding met de zee. Deze workshop gaat over de revitalisering van een stad in verdrukking aan de rand van Werelderfgoed. Wat kunnen wij leren van de showcase Delfzijl? Is de ogenschijnlijke upswing toeval of is er over nagedacht?
Met medewerking van de gemeente Delfzijl.

Op de grens van Nederland en Duitsland ligt het Eems-Dollard estuarium. Door indijking, stuwen en sluizen is het systeem dichtgeslibd en ecologisch in slechte staat. Om de waterkwaliteit van het estuarium te verbeteren, hebben Rijk en regio de handen ineen geslagen en gekozen voor een integrale aanpak. Zo zal jaarlijks één miljoen ton slib uit de Eems-Dollard omgezet worden in innovatieve dijken, stenen, goede landbouwgrond en nieuwe natuur. Hoe werken natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en overheden in Nederland en Duitsland samen om natuur, waterveiligheid, economie en leefbaarheid te versterken? Hoe streef je gezamenlijke doelen na? Verenig je tegengestelde belangen en zorg je voor winst voor alle partijen?
Moderator: Irene van Dorp, programmamanager Ecologie & Economie in balans en projectleider Dubbele Dijk. Met medewerking van Jaap Siemons (programmamanager Programma Eems-Dollard 2050) en Ellen Farwick (provincie Groningen, internationale samenwerking). 

Voormalig Oerol-directeur Joop Mulder heeft de sprong naar de vaste wal gemaakt. Met zijn nieuwe project Sense of Place wil hij langs de waddenkust van Noord-Holland tot en met Groningen een ketting van meer dan 20 landschapsprojecten ontwikkelen. Mulder werkt daarvoor intensief samen met de bewoners van de kuststreek. Door de harde overgang van zee naar land leven veel inwoners nu met de rug naar de Waddenzee. Sense of Place wil de mensen leren de zee juist weer te omarmen.
Ook moeten de bijzondere landschapsprojecten de slow tourist inspireren de waddenkust te gaan ontdekken, de lokale identiteit versterken en een samenhangend verhaal vertellen over dit gebied. De workshop wordt gegeven in het voormalige Fries Museum in een speciaal aangelegd waddenlandschap van de tentoonstelling Places of Hope.
Moderator: Joop Mulder. Met medewerking van zijn team van Sense of Place.

De Waddenzee is gekozen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Sinds 2009 prijkt het gebied op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Toch blijft het moeilijk bezoekers en toeristen aan het gebied te binden. De meesten gaan voor zon, zee en recreëren. De afgelopen jaren heeft de Waddenvereniging activiteiten ontwikkeld die de plaatstrouw en – gebondenheid van bezoekers moet vergroten. Zo zijn er 80 ambassadeurs opgeleid, die bij bezoekers voor een andere mindset moeten zorgen. In deze workshop presenteren vertegenwoordigers van de Waddenvereniging de laatste resultaten van onderzoek naar het effect van deze activiteiten en nemen ze de deelnemers mee in het verhaal van het Werelderfgoed Waddenzee.
Met medewerking van Hans Revier (programmaleider Toerisme en Werelderfgoededucatie bij de Waddenvereniging), lector Mariene Wetlands (Studies NHL-Stenden Hogeschool) en Renate de Backere (projectmedewerker Werelderfgoededucatie en wadgids).

Op de Waddeneilanden is er de ambitie voor een duurzame energievoorziening. Deze ambitie is ‘gehonoreerd’ in het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie waddenprovincies onder de noemer ‘Eilanden op eigen kracht’. Volledig zelf voorzien in de behoefte aan energie en water is een onderwerp dat alle eilanden aanspreekt en bijdraagt aan het internationaal op de kaart zetten van dit unieke stukje Nederland. De schaal van de eilanden maakt het realistisch om op termijn zelfvoorzienend te worden. In deze workshop zoomen we in op Texel en Noord-Holland, die zich ambitieus in de kopgroep van de energietransitie in het waddengebied hebben genesteld. Wat is er absoluut  nodig om je doelen te realiseren, wat zijn de do’s en dont’s en waar is de grootste energiewinst te behalen.
Onder leiding van Pieter de Vries (trekker duurzame ontwikkeling Texel). 

De Waddenzee is mede vanwege de natuurwaarden door VN-organisatie Unesco op de Werelderfgoedlijst gezet. Daarom hebben we ook ambities met de natuur. In de workshop ‘natuurgebied van Wereldklasse’ schetsen we een streefbeeld: hoe ziet een rijke Waddenzee er eigenlijk uit, hoe krijgt het menselijk gebruik daarin zijn rol en wat kunnen we doen om de natuur en de ecologie op het Wad naar een nog hoger plan te tillen? Wetenschapper Han Olff schetst de onschatbare waarde van de Wadden op dit moment. In gesprek met het publiek zoeken we naar manieren om de betekenis van het Wad voor vogels en andere diersoorten te vergroten.
Moderator: Taco van den Heiligenberg. Met medewerking van Han Olff (RUG).

Als alternatief voor een workshop kunt u ook een praamvaart maken door de grachten van Leeuwarden. De tocht voert langs historische hotspots uit de tijd dat Leeuwarden nog aan de Middelsee lag in open verbinding met de Waddenzee. De stad voerde handel met steden zoals Lübeck in Duitsland. Samen met een gids gaat u eeuwen terug in de tijd. Duur van de praamvaart is 45 minuten.